Ruský jazyk

kreml.jpg

Výpis z ŠVP, vyšší gymnázium

Charakteristika předmětu:   Jedná se o další cizí jazyk, pro který se žák může rozhodnout. Požadavky na vzdělání v dalším cizím jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce, s přihlédnutím k dvouhodinové dotaci a výuce tohoto jazyka pouze v ročnících kvinta a sexta směřují k dosažení úrovně A1. Ruština je pro žáky již třetím cizím jazykem a tak je jim o to více umožněno, aby si rozšířili živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa.

Po dosažení úrovně A1 rozumí žák známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto fráze používat.Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu – o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní. Na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci
 
Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí vede žáka k:
  • vybírání vhodných metod k  řešení úkolů, plánování, k celoživotnímu učení, k samostatnosti, k porovnávání výsledků, k tvůrčím činnostem v praktickém životě, ke kritickému posuzování, k plánování
  • vyhledávání informací, ke kritickému myšlení, k uvědomování si zodpovědnosti, ke schopnosti obhájit svůj názor
  • naslouchání druhým, k zapojení do diskuse, k využívání informačních technik pro kvalitní komunikaci,
  • efektivní spolupráci
  • účinné spolupráci ve skupině, k upevňování dobrých mezilidských vztahů, k respektování druhých
  • chápání základních principů společenských norem, svých práv a povinností, k respektování tradic,
  • zodpovědnému chování v krizových situacích, k chápání základních ekologických souvislostí
  • dodržování vymezených pravidel, k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví i zdraví druhých,
  • k ochraně kulturních a společenských hodnot, k využívání znalostí k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost,   k orientaci v základních pracovních aktivitách
 
Hodinová dotace:    2 hodiny týdně ve 2 ročnících vyššího gymnázia – v kvintě a sextě
 
Počet žáků: Ve skupině je 15 – 18 žáků
 
Materiální podmínky: Pro výuku jazyka ruského je využívána kmenová třída, především však jazyková učebna., jejíž vybavení je tomuto předmětu přizpůsobeno. Školní nábytek je zde rozmístěn tak, aby umožňoval bezproblémovou komunikaci nejen mezi učitelkou a žákem, ale především mezi žáky samotnými a aby nebyl překážkou při skupinové, kolektivní činnosti. Za příznivého počasí lze využít i venkovní učebnu na zahradě školy. Při výuce je využívána audiovizuální technika (CD a kazetový přehrávač, DVD, videorecorder)
K pomocným materiálům patří dvojjazyčné slovníky, časopisy a doplňkové učebnice, ukázky z německy psané beletrie, učitel má k dispozici i videotéku a fonotéku. Při výuce je využíván 1. a 2. díl učebnice a pracovního sešitu Raduga po novomu